Banner Obrazek

Polityka prywatności

1.Postanowienia ogólne

1.1.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest KATARZYNA REPETSKA prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KATARZYNA REPETSKA TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY J. NIDERLANDZKIEGO (adres prowadzenia działalności: ul. Jana Kasprowicza 2D, 62-040 Puszczykowo) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7772211568, REGON 630153010, adres poczty elektronicznej: TLUMACZ@SZYBKIETLUMACZENIA.PL – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego.

1.2.Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami prawa polskiego.

1.3.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4.Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem: https://szybkietlumaczenia.pl/regulamin

2.Cel i zakres zbierania danych

2.1.Celem  zbierania danych osobowych przez administratora jest: (1) nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą i Usługobiorcą, polegającego na świadczeniu przez Usługodawcę Usług Tłumaczenia oraz Usług Elektronicznych poprzez Serwis Internetowy oraz (2) udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa powyżej, w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.

2.2.Usługobiorca podczas korzystania z Serwisu Internetowego jest każdorazowo informowany, które dane są niezbędne do świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub określonego zakresu jej świadczenia. Usługodawca może przetwarzać następujące dane Usługobiorców, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju lub zakresu świadczonej Usługi Elektronicznej:

  1. Imię i nazwisko; adres dostawy Tłumaczenia; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego. W wypadku Usługobiorców Pro niezbędne jest podanie także numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

3.Podstawa przetwarzania danych

3.1.Podanie danych osobowych jest dobrowolne – korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym utworzenie Konta i korzystanie z jego funkcjonalności, zamieszczanie Ogłoszeń, składanie Zamówień i zawieranie Transakcji, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce korzystać z Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych.

3.2.Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

  1. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.3.Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Ponadto do utworzenia Konta niezbędne jest wcześniejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (pkt. 3.2.1.) oraz potwierdzenie zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności.

3.4.Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym wyłącznie za uprzednią wyraźną zgodą Usługobiorcy, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o rodzaju danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

3.5.Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie za uprzednią wyraźną zgodą Usługobiorcy, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o rodzaju danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

4.Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

4.1.Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3.W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. należy przesłać stosowną wiadomość pisemnie na adres Administratora albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: TLUMACZ@SZYBKIETLUMACZENIA.PL.

5.Cookies i dane eksploatacyjne

5.1.Usługodawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Serwisu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na  komputerze Usługobiorcy podczas korzystania z Serwisu Internetowego. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Serwisu Internetowego. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania z Konta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji zalogowanego do Konta.

5.2.Administrator zbiera dane o adresie IP komputera Usługobiorcy. Dane te są zapisywane w logach systemowych serwera i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego Usługobiorcy. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie statystycznych i nie są kojarzone z konkretnymi osobami. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości funkcjonowania Serwisu Internetowego Administrator analizuje okresowo pliki z logami w celu określenia, które strony Serwisu Internetowego odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane oraz czy struktura strony nie zawiera błędów.

5.3.Administrator może przetwarzać za pomocą Google Analytics następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych (dane eksploatacyjne):

  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

  1. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

  1. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

6.Postanowienia końcowe

6.1.Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego.

6.2.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.