Regulamin serwisu internetowego szybkietlumaczenia.pl

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego szybkietlumaczenia.pl

1.2. Podmiotem świadczącym usługi jest KATARZYNA REPETSKA TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY J. NIDERLANDZKIEGO z siedzibą w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 2D, 62-040 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 7772211568, REGON 630153010 adres poczty elektronicznej tlumacz@szybkietlumaczenia.pl, numer telefonu 602295201.

 1. Definicje

2.1. Określenia zawarte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 1. DZIEŃ ROBOCZY- jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA- formularz dostępny w Serwisie internetowym na stronie umożliwiający złożenie Zamówienia
 3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. KONSUMENT- osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KONTO VIP-  zbiór funkcjonalności oraz zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy,  udostępnianych przez Serwis Internetowy oznaczony indywidualnym loginem oraz hasłem Usługobiorcy.
 6. PRZEDSIĘBIORCA- oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. REGULAMIN-  niniejszy Regulamin Serwisu udostępniany na stronie szybkietlumaczenia.pl
 8. szybkietlumaczenia.pl -  należy przez to rozumieć Serwis Internetowy będący własnością KATARZYNA REPETSKA TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY J. NIDERLANDZKIEGO z siedzibą w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 2D, 62-040, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON 63015310, NIP 7772211568, zwany dalej „Serwisem”.
 9. TŁUMACZENIE - wykonanie przez Tłumacza przysięgłego tłumaczenia przekazanego mu przez Usługobiorcę tekstu niesygnowanego (skanu) dokumentu samochodowego. Tłumaczenie łączone jest z wydrukiem tekstu niesygnowanego (skanu) oraz opatrywane podpisem oraz okrągłą pieczęcią Tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie jest opatrzone jest poświadczeniem zgodności tłumaczenia z załączonym tekstem nie sygnowanym (skanem).
 10. TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY – tłumacz przysięgły w rozumieniu Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z dn. 25 listopada 2004  r.  (Dz.U. 2004 nr 273, poz. 2702 z późniejszymi zm.).
 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez szybkietlumaczenia.pl.
 13. USŁUGODAWCA – KATARZYNA REPETSKA TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY J. NIDERLANDZKIEGO z siedzibą w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 2D, 62-040 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 7772211568, REGON 630153010 adres poczty elektronicznej tlumacz@szybkietlumaczenia.pl, numer telefonu 602295201, będący jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 14. UŻYTKOWNIK- podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Usługobiorcy złożone za pośrednictwem Formularza zamówienia stanowiące ofertę zawarcia umowy.
 1.  Rejestracja w serwisie i ochrona danych osobowych

3.1 . Użytkownik przed dokonaniem rejestracji ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminie dostępnym na stronie https.www.szybkietlumaczenia.pl/regulamin. Podczas rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Użytkownik składa oświadczenie o zapoznaniu się oraz zaakceptowaniu postanowień Regulaminu i wyrażeniu zgody przetwarzanie danych osobowych przez Serwis w celu realizacji zamawianych usług zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).

3.2. Przed zakończeniem rejestracji Użytkownik może poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)  na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przy rejestracji w Serwisie.

3.3. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz innymi właściwymi regulacjami.

 1. Podanie danych osobowych w Serwisie Internetowym przez Usługobiorcę jest dobrowolne.

3.5. Administratorem danych osobowych w Serwisie Internetowym jest Usługodawca.

3.6. Użytkownik może w każdym czasie poprawiać i aktualizować dane umieszczone w Koncie Użytkownika.

3.7. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika do celów marketingowych, a w szczególności podejmować działania związane z przesyłaniem, zamieszczaniem i otrzymywaniem informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich droga elektroniczną tylko za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną akceptacją odpowiedniego pola przy składaniu Zamówienia.

3.8. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę. W tym celu należy zwrócić się korespondencyjnie na adres poczty elektronicznej e-mail Usługodawcy biuro@szybkietlumaczenia.pl

 1. Strony transakcji i przedmiot transakcji
 1. Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą korespondencyjnie pod adresem ul. Poznańska 75D 62-040 Poznań, pod adresem poczty elektronicznej TLUMACZ@SZYBKIETLUMACZENIA.PL oraz pod numerem telefonu 61 8133 674.
 2. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest:
 1. dostęp do sieci Internet
 2. indywidualne konto poczty elektronicznej e-mail;
 3. Konto Użytkownika w Serwisie
 4.  Włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików cookies.
 1. Prawidłowe korzystanie z serwisu internetowego szybkietlumaczenia.pl niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne oraz przeglądarka -  Mozilla Firefox w wersji 4.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 10 i wyższej lub inne urządzenie umożliwiające wypełnienie formularzy elektronicznych.
 2. Warunki ogólne korzystania z usług

5.1. Korzystanie przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez szybkietlumaczenia.pl jest dobrowolne.

5.2. O konieczności poniesienia zapłaty Usługobiorca zostanie poinformowany każdorazowo przed złożeniem Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

5.3. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników samodzielnie. Usługodawca może powierzyć świadczenie niektórych usług osobom trzecim bądź świadczyć usługi poprzez osoby trzecie, które mogą działać w imieniu lub na rzecz Usługodawcy.

5.4. Usługa Tłumaczenia wykonywana jest na podstawie przedłożonego przez Usługobiorcę skanu dokumentu samochodowego. Wykonane Tłumaczenie opatrywane jest poświadczeniem zgodności z przedłożonym skanem dokumentu samochodowego. W przypadku zgłoszenia przez urząd komunkacji potrzeby adnotacji o sporządzeniu Tłumaczenia z oryginału dokumentu samochodowego, niezbędne jest przedłożenie przez Usługobiorcę oryginału danego dokumentu samochodowego. Adnotacja dodawana jest przez Usługobiorcę nieodpłatnie.

 1. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

6.1. Stroną umowy o świadczenie Usług elektronicznych może być wyłącznie Usługobiorca.

6.2. Ogłoszenia oraz cenniki prezentowane w Serwisie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71  kodeksu cywilnego.

6.3. Ceny widoczne w serwisie internetowym szybkietlumaczenia.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w walucie – złoty polski.

6.4. Usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę w Serwisie to:

6.4.1. Konto Vip - zbiór funkcjonalności oraz zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy,  udostępnianych przez Serwis Internetowy oznaczony indywidualnym loginem oraz hasłem Usługobiorcy.

6.4.2. Formularz Zamówienia - Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie przez Usługobiorcę łącznie dwóch kroków tj. wypełnienie Formularza Zamówienia oraz wybraniu na stronie Serwisu pola “Złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty”.

 1.   Warunki utworzenia Konta

7.1. Utworzenie konta:

7.1.1. W celu założenia konta Usługobiorca wypełnia Formularz Rejestracji dla Konta Vip (dostępny w stopce Serwisu).

7.1.2. Do założenia konta niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych:

 1. imię i nazwisko
 2. adres poczty elektronicznej e-mail
 3. numer telefonu kontaktowego
 4. przewidywana liczba dokumentów
 5. dodatkowe informacje odnośnie Zamówienia

7.1.3. Podczas rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Użytkownik składa oświadczenie o zapoznaniu się oraz zaakceptowaniu postanowień Regulaminu oraz  przetwarzaniu danych osobowych przez Serwis w celu realizacji zamawianych usług zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).

7.1.4. Następnie Usługobiorca przechodzi do kroku, w którym dokonuje przesłania do Usługodawcy wprowadzonych danych poprzez “Wyślij formularz”.

7.1.5. Usługodawca kontaktuje się z Usługobiorcą w ciągu jednego dnia roboczego w celu weryfikacji podanych danych. Poprawna weryfikacja jest równoznaczna z utworzeniem Konta Vip i zawarciem umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

 

 1. Złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę nieposiadającego Konta Vip w Serwisie Internetowym

8.1.  Usługobiorca w celu złożenia Zamówienia wypełnia Formularz Zamówienia w ten sposób, że:

 1. Usługobiorca poprzez pole “Wgraj skany dokumentów” dokonuje wgrania skanów (zdjęć) plików dokumentów samochodowych przeznaczonych do Tłumaczenia. Usługobiorca może dokonać wgrania wielu plików poprzez powielenie powyższej czynności.
 2. Usługobiorca określa kraj pochodzenia dokumentów samochodowych oraz ich kategorię.
 3. Usługobiorca określa ilość dokumentów samochodowych przeznaczonych do Tłumaczenia zgodnie ze wskazówkami zawartymi przy nazwie wskazanego kraju pochodzenia dokumentów (opcja “Wzory dokumentów”).  
 4. Usługobiorca jest automatycznie informowany o koszcie Zamówienia z wyłączeniem kosztów dostawy.
 5. Usługobiorca określa preferowany sposób dostawy Zamówienia i jest informowany o koszcie dostawy
 6. Usługobiorca określa sposób płatności za Zamówienie
 7. Następnie Usługobiorca jest informowany o koszcie wykonania Tłumaczenia wraz z kosztami dostawy.
 8. Poprzez wybranie pola “Idź do następnego kroku” Usługobiorca przechodzi do kolejnego kroku, w którym wprowadza dane takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, ulica, numer budynku, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy oraz w sytuacji jeżeli jest to Usługobiorca będący Przedsiębiorcą - nazwę firmy oraz numer NIP.  Opcjonalnie Usługobiorca może dodać komentarz do Zamówienia oraz adres dostawy, jeżeli jest inny niż dane wprowadzone przy rejestracji.
 9. Usługobiorca dokonuje akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 10. Złożenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie pola “Złoż zamówienie i zapłać”.
 11. Po Złożeniu Zamówienia Usługobiorca i Usługodawca niezwłocznie otrzymują potwierdzenie  poprzez zamieszczenie podsumowania  o jego złożeniu w ramach Konta Usługobiorcy oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy rejestracji.
 12. Termin związania Zamówieniem wynosi 1 Dzień Roboczy i jest to termin, w którym Usługodawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 13. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy między Usługobiorcą, a Usługodawcą.
 1. Konto VIP

9.1. Złożenie Zamówienia VIP jest możliwe wyłącznie przez posiadaczy Konta VIP. Do złożenia Zamówienia VIP niezbędne jest zalogowanie się do Konta VIP Usługobiorcy.

9.2. W celu złożenia Zamówienia VIP Usługobiorca wypełnia Formularz Zamówienia dostępny w Serwisie Internetowym w ten sposób, że:

 1. Usługobiorca loguje się do konta VIP oraz dokonuje wgrania plików ze skanami dokumentów samochodowych przeznaczonych do Tłumaczenia. W celu wgrania wielu plików Usługobiorca dokonuje powielenia tej czynności.
 2. Usługobiorca określa sposób dostawy Zamówienia oraz jest informowany o kosztach  dostawy Zamówienia
 3. Usługobiorca dokonuje wyboru metody płatności za Zamówienie
 4. Usługobiorca dokonuje akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) poprzez wybranie odpowiedniego pola.
 5. Zamówienie VIP zostaje złożone w momencie kliknięcia w pole “Złóż zamówienie i zapłać”.
 6.  Po Złożeniu Zamówienia Usługobiorca i Usługodawca niezwłocznie otrzymują potwierdzenie  poprzez zamieszczenie podsumowania  o jego złożeniu w ramach Konta Usługobiorcy oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy rejestracji.
 7. W ciągu jednego Dnia Roboczego Usługodawca przesyła Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej podanego przy rejestracji wycenę dokumentów samochodowych przesłanych przez Usługobiorcę przeznaczonych do Tłumaczenia.
 8. Usługobiorca dokonuje akceptacji wyceny proponowanej przez Usługodawcę. Akceptacja jest równoznaczna z przesłaniem na adres poczty elektronicznej Usługodawcy oświadczenia o akceptacji wyceny.
 9. Umowa Tłumaczenia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą następuje z chwilą otrzymania przez Usługodawcę akceptacji wyceny.
   

 

 1. Płatności oraz sposób dostawy Zamówienia

10.1. Usługobiorca może dokonać zapłaty w następującej formie:

 1. przelew bankowy na konto bankowe Usługodawcy: 50 2490 0005 0000 4500 8957 4225 - Alior Bank SA
 2.  przelew bankowy lub płatność kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności PayU.
 3. płatność za pobraniem przy odbiorze Zamówienia
  d. płatność gotówką przy odbiorze osobistym Zamówienia

10.2. Agentem rozliczeniowym prowadzącym obsługę płatności prowadzi PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

10.3. Usługobiorca w przypadku wybrania sposobu płatności innego niż płatność gotówką przy odbiorze osobistym lub płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia.

10.4. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy następującą sposoby dostawy Zamówienia:

 1. przesyłka kurierska
 2. przesyłka kurierska pobraniowa
 3. przesyłka elektroniczna
 4. odbiór osobisty

10.5. Dostawa Zamówienia dokonywana jest na Terytorium RP i wynosi do 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Termin ten liczony jest zgodnie z:

 1. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Usługodawcy
 2. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy.

10.6. Dostawa Zamówienia drogą elektroniczną następuje na adres poczty e-mail podany przy rejestracji Użytkownika w Serwisie i jest nieodpłatna.

10.7. Dostawa Zamówienia przesyłką kurierską jest odpłatna. Koszt dostawy Zamówienia podane są w trakcie składania Zamówienia przez Użytkownika w Serwisie.

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy

11.1. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w odniesieniu do wykonywanej Usługi Elektronicznej.

11.2.  Usługodawca w stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami nie ponosi odpowiedzialności w zakresie utraconych przez Usługobiorcę korzyści.

11.3. Odpowiedzialność Usługodawcy w odniesieniu do Usługobiorców posiadających status Przedsiębiorcy ograniczona zostaje w następujący sposób:

 1. Całkowita kwota do jakiej Usługodawca ponosi względem Usługobiorcy odpowiedzialność wynosi dwukrotność kwoty poniesionej przez Usługobiorcę na rzecz Tłumaczenia i dotyczy wszelkich roszczeń Usługobiorcy, zarówno pojedynczych jak i zbiorowych.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadkach umyślnego wyrządzenia szkody, w granicach udokumentowanych strat Użytkownika.

Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Obowiązki Usługobiorcy

12.1 Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z prawem oraz dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, a także praw własności intelektualnej osób trzecich.

12.2 Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym.

12.3 Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

13 .Tryb postępowania reklamacyjnego

13.1. Usługobiorca składa reklamację:

 1. kierując wiadomość na adres poczty elektronicznej e-mail Usługodawcy TLUMACZ@SZYBKIETLUMACZENIA.PL
 2. pisemnie na adres ul. Poznańska 75D , 62-040 Puszczykowo
 3. za pomocą formularza reklamacyjnego udostępnianego dla Użytkowników posiadających Konto Vip.

13.2.Składając reklamację zaleca się do wskazania przez Usługobiorcę informacji takich jak:

 1. dane identyfikujące Usługobiorcę, w tym dane kontaktowe
                b. przedmiot reklamacji
                c. roszczenia Usługobiorcy

Podanie powyżej wskazanych informacji nie przesądza o poprawności reklamacji lecz ma na celu usprawnienie procesu reklamacyjnego.

13.3.Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu)  dni od daty jej złożenia.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

14.1.  Konsument, który zawarł umowę na odległość może odstąpić od niej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia.  Termin, w którym konsument może odstąpić od umowy liczony jest od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  

14.2. W razie odstąpienia Konsumenta od zawartej umowy, umowa uznana jest za niezawartą, a  to co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

14.3.  Konsument może także odstąpić od umowy poprzez:

14.3.1. wykorzystanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem (link)

14.3.2. przesłanie formularza odstąpienia od umowy korespondencyjnie na adres ul. Poznańska 75D, 62-040 Puszczykowo.

14.4.  Usługodawca zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania konsumentowi potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

14.5.  Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14.6.  Prawo do odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
 9. konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 10. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 11. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 12. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 13. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
 14. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

15 .Postanowienia końcowe

15.1. Do złożenia Zamówienia niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

15.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności dotyczących składania oświadczenia woli stosuje się regulacje Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

15.3.. Niniejszy regulamin może ulec zmianie  Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez informowanie Użytkowników o zmianie drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji Konta Użytkownika.

15.4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

15.5..  Informacja o zmianie Regulaminu następuje nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia Usługodawcy, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z pkt. 8 Regulaminu.

15.6.  Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji.

15.7   Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów między Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

15.8.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02. 2018